لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۳۹.۹۰۰ تومان

۲۹.۹۰۰ تومان

۳۹۹۰۰ تومان

۳۳.۹۰۰ تومان

سالانه
۴۸۰۰۰ تومان ۴۸۰۰۰ تومان سالانه
۵۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان سالانه
۴۷۵۰۰ تومان ۴۷۵۰۰ تومان سالانه
۴۷۵۰۰ تومان ۴۷۵۰۰ تومان سالانه
۱۵۰.۰۰۰ تومان ۱۵۰.۰۰۰ تومان سالانه
۴۷۵۰۰ تومان ۴۷۵۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۷۹۰۰ تومان

۳.۹۰۰ تومان

۷۹۰۰ تومان

۳.۹۰۰ تومان

سالانه
۳۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۳۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۳۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۳۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :